1 มีเภสัชอยู่ในคณะกรรมการ พชอ.อย่างน้อย 1 คน ดาวน์โหลด[ 532 ]
2 คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัดระดับอำเภอ ดาวน์โหลด[ 449 ]
3 คู่มือยาช่วยชีวิตสำหรับ รพ.สต. ดาวน์โหลด[ 10588 ]
4 สรุปประชุมสรุปงานเภสัชกรรมใน PCU ปี 60 (31/01/61) ดาวน์โหลด[ 283 ]
5 แนวทางการส่งผู้ปวยประเมินแพ้ยาที่ อต.1 ดาวน์โหลด[ 419 ]
6 Sticker warfarin (ใช้ sticker สีเขียวสะท้อนแสง) ดาวน์โหลด[ 419 ]
7 ใบบันทึกอุณหภูมิห้องคลัง ดาวน์โหลด[ 462 ]
8 แนวทางการใช้ยาในหญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตร ดาวน์โหลด[ 510 ]
9 แนวทางการใช้ยาสมเหตุผลในโรคNCD ดาวน์โหลด[ 1337 ]
10 แนวทางการเฝ้าระวังการใช้ยา NSAIDs ดาวน์โหลด[ 630 ]
11 Stickerปิดหน้า Family Folder สำหรับคนที่ค่าไตไม่ดี ดาวน์โหลด[ 401 ]
12 วิชาการเรื่อง ฟ้าทะลายโจร ดาวน์โหลด[ 412 ]
13 วิชาการเรื่อง สรุปประชุมวิชการฉบับย่อ_รพสต_มค61 ดาวน์โหลด[ 243 ]
14 สื่อ 3 กลุ่มโรค (URI, AD, Wound) รพสต. ดาวน์โหลด[ 631 ]
15 สไลด์ RM เรื่อง med error (วิชาการ 31/01/61) ดาวน์โหลด[ 1605 ]
16 รายงานประชุมชี้แจ้งเกณฑ์ติดดาว รพ.สต. 090561 ดาวน์โหลด[ 836 ]
17 สรุปการประชุม PTC อำเภอเมือง อต. 09/10/61 ดาวน์โหลด[ 305 ]
18 สำเนาคำสั่งคณะกรรมการประสานงานฯ ระดับอำเภอ ดาวน์โหลด[ 950 ]
19 ฉลากการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) ดาวน์โหลด[ 557 ]
20 รายการยานอกบัญชีของ รพ.สต.อนุมัติโดยผู้ตรวจราชการ ดาวน์โหลด[ 270 ]
21 คู่มือ รพ.สต.ติดดาว 2562_Final 24.11.18 ดาวน์โหลด[ 473 ]
22 การประชุมคณะทำงานพัฒนามาตรฐานงานเภสัชกรรม1/2562 ดาวน์โหลด[ 508 ]
23 นโยบายเรื่องยาปลอดภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ ดาวน์โหลด[ 1651 ]
24 สไลด์วิชาการยาโรค NCD (HT,DM,HLD)/อ.นพ.อดิศร ดาวน์โหลด[ 1337 ]
25 เสียงบรรยาย การใช้ยา NCD อ.นพ.อดิศร ดาวน์โหลด[ 232 ]
26 สรุปประชุมงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ (รพ.สต./ศสม.) ปี 61 ดาวน์โหลด[ 225 ]
27 แบบฟอร์ม ASU checklist (ปรับปรุง 22/08/62) ดาวน์โหลด[ 336 ]
28 หนังสือทบทวนการสั่งจ่ายยาของแพทย์ ดาวน์โหลด[ 541 ]
29 แบบ Check list 3 โรค ปรับปรุง 010562 ดาวน์โหลด[ 212 ]
30 หนังสืออนุมัติใช้ยานอกบัญชีใน รพ.สต.(ฉบับ 2) ดาวน์โหลด[ 233 ]
31 โปสเตอร์การเก็บยา EPO ดาวน์โหลด[ 216 ]
32 แนวทางการฉีด EPO กรณีความดันโลหิตสูง ดาวน์โหลด[ 202 ]
33 แนวทางการส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยใช้ Warfarin ดาวน์โหลด[ 218 ]
34 ความคงตัวของ Lidocaine inj. หลังเปิดใช้ ดาวน์โหลด[ 194 ]
35 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คบส.ระดับอำเภอ ดาวน์โหลด[ 324 ]
36 แนวทางการดูแล URI / AD (ปรับปรุง 22/08/62) ดาวน์โหลด[ 299 ]
37 สรุปการประชุม PTC อำเภอเมือง อต. 11/10/62 ดาวน์โหลด[ 157 ]
38 คำสั่ง คปสอ.เมือง คณะฯประเมินติดดาว ปีงบ 63 ดาวน์โหลด[ 315 ]
39 เอกสารจาก สสจ.ที่เกี่ยวกับ รพ.สต. ปี 63 ดาวน์โหลด[ 199 ]
40 สไลด์ประกอบการประชุมสรุปงานเภสัชกรรมปี63 ดาวน์โหลด[ 142 ]
41 สไลด์วิชาการยาในโรค CKD ปี63 ดาวน์โหลด[ 174 ]
42 เอกสารติดดาว งาน คบส.63 ดาวน์โหลด[ 184 ]
43 เสียงบรรยาย ยาที่ใช้ใน CKD ภญ.อภิรดี ดาวน์โหลด[ 141 ]
44 สรุปการประชุม PTC อำเภอเมือง อต. 12/03/63 ดาวน์โหลด[ 104 ]
45 สรุปการประชุม PTC อำเภอเมือง อต. 07/05/63 ดาวน์โหลด[ 140 ]
46 สรุปประชุม PTC ระดับอำเภอ 8 ม.ค.64 ดาวน์โหลด[ 87 ]
47 แบบขออนุมัติใช้ Atorvastatin ดาวน์โหลด[ 111 ]
48 แบบขออนุมัติใช้ Manidipine ดาวน์โหลด[ 446 ]
49 สรุปประชุมสรุปงานเภสัชกรรมใน PCU ปี 60 (2/07/64) ดาวน์โหลด[ 79 ]
50 ตัวอย่างหนังสือขอทดแทนเครื่องพิมพ์ฉลากยา ดาวน์โหลด[ 105 ]
51 การประชุมระดับ รพ.+ จังหวัดที่เกี่ยวข้องกับ RDU ดาวน์โหลด[ 44 ]
52 แนวทางการวิเคราะห์ ME สำหรับ รพ.สต. ดาวน์โหลด[ 33 ]
53 RCA_ME_with_Omeprazole_Atorvastatin ดาวน์โหลด[ 33 ]
54 แบบบันทึก med error ไว้จุดจ่ายยา ดาวน์โหลด[ 34 ]
55 แบบฟอร์ม ทำรายงาน วิเคราะห์ Med Error ดาวน์โหลด[ 37 ]
56 เอกสารการประชุมวิชาการความคลาดเคลื่อนทางยา ดาวน์โหลด[ 29 ]