1 มีเภสัชอยู่ในคณะกรรมการ พชอ.อย่างน้อย 1 คน ดาวน์โหลด[ 37 ]
2 คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัดระดับอำเภอ ดาวน์โหลด[ 8 ]
3 คู่มือยาช่วยชีวิตสำหรับ รพ.สต. ดาวน์โหลด[ 55 ]
4 สรุปประชุมสรุปงานเภสัชกรรมใน PCU ปี 60 (31/01/61) ดาวน์โหลด[ 31 ]
5 แนวทางการส่งผู้ปวยประเมินแพ้ยาที่ อต.1 ดาวน์โหลด[ 52 ]
6 Sticker warfarin ดาวน์โหลด[ 42 ]
7 ใบบันทึกอุณหภูมิห้องคลัง ดาวน์โหลด[ 41 ]
8 แนวทางการใช้ยาในหญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตร ดาวน์โหลด[ 38 ]
9 แนวทางการใช้ยาสมเหตุผลในโรคNCD ดาวน์โหลด[ 42 ]
10 แนวทางการเฝ้าระวังการใช้ยา NSAIDs ดาวน์โหลด[ 43 ]
11 Stickerปิดหน้า Family Folder สำหรับคนที่ค่าไตไม่ดี ดาวน์โหลด[ 48 ]
12 วิชาการเรื่อง ฟ้าทะลายโจร ดาวน์โหลด[ 34 ]
13 วิชาการเรื่อง สรุปประชุมวิชการฉบับย่อ_รพสต_มค61 ดาวน์โหลด[ 31 ]
14 สื่อ 3 กลุ่มโรค (URI, AD, Wound) รพสต. ดาวน์โหลด[ 43 ]
15 สไลด์ RM เรื่อง med error (วิชาการ 31/01/61) ดาวน์โหลด[ 27 ]
16 รายงานประชุมชี้แจ้งเกณฑ์ติดดาว รพ.สต. 090561 ดาวน์โหลด[ 29 ]