1 มีเภสัชอยู่ในคณะกรรมการ พชอ.อย่างน้อย 1 คน ดาวน์โหลด[ 353 ]
2 คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัดระดับอำเภอ ดาวน์โหลด[ 254 ]
3 คู่มือยาช่วยชีวิตสำหรับ รพ.สต. ดาวน์โหลด[ 5609 ]
4 สรุปประชุมสรุปงานเภสัชกรรมใน PCU ปี 60 (31/01/61) ดาวน์โหลด[ 188 ]
5 แนวทางการส่งผู้ปวยประเมินแพ้ยาที่ อต.1 ดาวน์โหลด[ 309 ]
6 Sticker warfarin (ใช้ sticker สีเขียวสะท้อนแสง) ดาวน์โหลด[ 290 ]
7 ใบบันทึกอุณหภูมิห้องคลัง ดาวน์โหลด[ 277 ]
8 แนวทางการใช้ยาในหญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตร ดาวน์โหลด[ 377 ]
9 แนวทางการใช้ยาสมเหตุผลในโรคNCD ดาวน์โหลด[ 695 ]
10 แนวทางการเฝ้าระวังการใช้ยา NSAIDs ดาวน์โหลด[ 444 ]
11 Stickerปิดหน้า Family Folder สำหรับคนที่ค่าไตไม่ดี ดาวน์โหลด[ 293 ]
12 วิชาการเรื่อง ฟ้าทะลายโจร ดาวน์โหลด[ 222 ]
13 วิชาการเรื่อง สรุปประชุมวิชการฉบับย่อ_รพสต_มค61 ดาวน์โหลด[ 167 ]
14 สื่อ 3 กลุ่มโรค (URI, AD, Wound) รพสต. ดาวน์โหลด[ 360 ]
15 สไลด์ RM เรื่อง med error (วิชาการ 31/01/61) ดาวน์โหลด[ 720 ]
16 รายงานประชุมชี้แจ้งเกณฑ์ติดดาว รพ.สต. 090561 ดาวน์โหลด[ 647 ]
17 สรุปการประชุม PTC อำเภอเมือง อต. 09/10/61 ดาวน์โหลด[ 166 ]
18 สำเนาคำสั่งคณะกรรมการประสานงานฯ ระดับอำเภอ ดาวน์โหลด[ 567 ]
19 ฉลากการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) ดาวน์โหลด[ 399 ]
20 รายการยานอกบัญชีของ รพ.สต.อนุมัติโดยผู้ตรวจราชการ ดาวน์โหลด[ 181 ]
21 คู่มือ รพ.สต.ติดดาว 2562_Final 24.11.18 ดาวน์โหลด[ 253 ]
22 การประชุมคณะทำงานพัฒนามาตรฐานงานเภสัชกรรม1/2562 ดาวน์โหลด[ 337 ]
23 นโยบายเรื่องยาปลอดภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ ดาวน์โหลด[ 1077 ]
24 สไลด์วิชาการยาโรค NCD (HT,DM,HLD)/อ.นพ.อดิศร ดาวน์โหลด[ 581 ]
25 เสียงบรรยาย การใช้ยา NCD อ.นพ.อดิศร ดาวน์โหลด[ 135 ]
26 สรุปประชุมงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ (รพ.สต./ศสม.) ปี 61 ดาวน์โหลด[ 136 ]
27 แบบฟอร์ม ASU checklist (ปรับปรุง 22/08/62) ดาวน์โหลด[ 110 ]
28 หนังสือทบทวนการสั่งจ่ายยาของแพทย์ ดาวน์โหลด[ 252 ]
29 แบบ Check list 3 โรค ปรับปรุง 010562 ดาวน์โหลด[ 112 ]
30 หนังสืออนุมัติใช้ยานอกบัญชีใน รพ.สต.(ฉบับ 2) ดาวน์โหลด[ 137 ]
31 โปสเตอร์การเก็บยา EPO ดาวน์โหลด[ 121 ]
32 แนวทางการฉีด EPO กรณีความดันโลหิตสูง ดาวน์โหลด[ 121 ]
33 แนวทางการส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยใช้ Warfarin ดาวน์โหลด[ 116 ]
34 ความคงตัวของ Lidocaine inj. หลังเปิดใช้ ดาวน์โหลด[ 116 ]
35 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คบส.ระดับอำเภอ ดาวน์โหลด[ 186 ]
36 แนวทางการดูแล URI / AD (ปรับปรุง 22/08/62) ดาวน์โหลด[ 134 ]
37 สรุปการประชุม PTC อำเภอเมือง อต. 11/10/62 ดาวน์โหลด[ 46 ]
38 คำสั่ง คปสอ.เมือง คณะฯประเมินติดดาว ปีงบ 63 ดาวน์โหลด[ 89 ]
39 เอกสารจาก สสจ.ที่เกี่ยวกับ รพ.สต. ปี 63 ดาวน์โหลด[ 106 ]
40 สไลด์ประกอบการประชุมสรุปงานเภสัชกรรมปี63 ดาวน์โหลด[ 59 ]
41 สไลด์วิชาการยาในโรค CKD ปี63 ดาวน์โหลด[ 88 ]
42 เอกสารติดดาว งาน คบส.63 ดาวน์โหลด[ 88 ]
43 เสียงบรรยาย ยาที่ใช้ใน CKD ภญ.อภิรดี ดาวน์โหลด[ 58 ]
44 สรุปการประชุม PTC อำเภอเมือง อต. 12/03/63 ดาวน์โหลด[ 39 ]
45 สรุปการประชุม PTC อำเภอเมือง อต. 07/05/63 ดาวน์โหลด[ 50 ]
46 สรุปประชุม PTC ระดับอำเภอ 8 ม.ค.64 ดาวน์โหลด[ 2 ]