1 มีเภสัชอยู่ในคณะกรรมการ พชอ.อย่างน้อย 1 คน ดาวน์โหลด[ 320 ]
2 คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัดระดับอำเภอ ดาวน์โหลด[ 221 ]
3 คู่มือยาช่วยชีวิตสำหรับ รพ.สต. ดาวน์โหลด[ 4421 ]
4 สรุปประชุมสรุปงานเภสัชกรรมใน PCU ปี 60 (31/01/61) ดาวน์โหลด[ 178 ]
5 แนวทางการส่งผู้ปวยประเมินแพ้ยาที่ อต.1 ดาวน์โหลด[ 283 ]
6 Sticker warfarin (ใช้ sticker สีเขียวสะท้อนแสง) ดาวน์โหลด[ 266 ]
7 ใบบันทึกอุณหภูมิห้องคลัง ดาวน์โหลด[ 242 ]
8 แนวทางการใช้ยาในหญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตร ดาวน์โหลด[ 312 ]
9 แนวทางการใช้ยาสมเหตุผลในโรคNCD ดาวน์โหลด[ 542 ]
10 แนวทางการเฝ้าระวังการใช้ยา NSAIDs ดาวน์โหลด[ 393 ]
11 Stickerปิดหน้า Family Folder สำหรับคนที่ค่าไตไม่ดี ดาวน์โหลด[ 270 ]
12 วิชาการเรื่อง ฟ้าทะลายโจร ดาวน์โหลด[ 200 ]
13 วิชาการเรื่อง สรุปประชุมวิชการฉบับย่อ_รพสต_มค61 ดาวน์โหลด[ 156 ]
14 สื่อ 3 กลุ่มโรค (URI, AD, Wound) รพสต. ดาวน์โหลด[ 279 ]
15 สไลด์ RM เรื่อง med error (วิชาการ 31/01/61) ดาวน์โหลด[ 472 ]
16 รายงานประชุมชี้แจ้งเกณฑ์ติดดาว รพ.สต. 090561 ดาวน์โหลด[ 578 ]
17 สรุปการประชุม PTC อำเภอเมือง อต. 09/10/61 ดาวน์โหลด[ 150 ]
18 สำเนาคำสั่งคณะกรรมการประสานงานฯ ระดับอำเภอ ดาวน์โหลด[ 477 ]
19 ฉลากการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) ดาวน์โหลด[ 344 ]
20 รายการยานอกบัญชีของ รพ.สต.อนุมัติโดยผู้ตรวจราชการ ดาวน์โหลด[ 160 ]
21 คู่มือ รพ.สต.ติดดาว 2562_Final 24.11.18 ดาวน์โหลด[ 233 ]
22 การประชุมคณะทำงานพัฒนามาตรฐานงานเภสัชกรรม1/2562 ดาวน์โหลด[ 283 ]
23 นโยบายเรื่องยาปลอดภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ ดาวน์โหลด[ 675 ]
24 สไลด์วิชาการยาโรค NCD (HT,DM,HLD)/อ.นพ.อดิศร ดาวน์โหลด[ 426 ]
25 เสียงบรรยาย การใช้ยา NCD อ.นพ.อดิศร ดาวน์โหลด[ 120 ]
26 สรุปประชุมงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ (รพ.สต./ศสม.) ปี 61 ดาวน์โหลด[ 124 ]
27 แบบฟอร์ม ASU checklist (ปรับปรุง 22/08/62) ดาวน์โหลด[ 87 ]
28 หนังสือทบทวนการสั่งจ่ายยาของแพทย์ ดาวน์โหลด[ 180 ]
29 แบบ Check list 3 โรค ปรับปรุง 010562 ดาวน์โหลด[ 100 ]
30 หนังสืออนุมัติใช้ยานอกบัญชีใน รพ.สต.(ฉบับ 2) ดาวน์โหลด[ 110 ]
31 โปสเตอร์การเก็บยา EPO ดาวน์โหลด[ 97 ]
32 แนวทางการฉีด EPO กรณีความดันโลหิตสูง ดาวน์โหลด[ 103 ]
33 แนวทางการส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยใช้ Warfarin ดาวน์โหลด[ 101 ]
34 ความคงตัวของ Lidocaine inj. หลังเปิดใช้ ดาวน์โหลด[ 99 ]
35 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คบส.ระดับอำเภอ ดาวน์โหลด[ 146 ]
36 แนวทางการดูแล URI / AD (ปรับปรุง 22/08/62) ดาวน์โหลด[ 98 ]
37 สรุปการประชุม PTC อำเภอเมือง อต. 11/10/62 ดาวน์โหลด[ 36 ]
38 คำสั่ง คปสอ.เมือง คณะฯประเมินติดดาว ปีงบ 63 ดาวน์โหลด[ 66 ]
39 เอกสารจาก สสจ.ที่เกี่ยวกับ รพ.สต. ปี 63 ดาวน์โหลด[ 87 ]
40 สไลด์ประกอบการประชุมสรุปงานเภสัชกรรมปี63 ดาวน์โหลด[ 42 ]
41 สไลด์วิชาการยาในโรค CKD ปี63 ดาวน์โหลด[ 72 ]
42 เอกสารติดดาว งาน คบส.63 ดาวน์โหลด[ 72 ]
43 เสียงบรรยาย ยาที่ใช้ใน CKD ภญ.อภิรดี ดาวน์โหลด[ 41 ]
44 สรุปการประชุม PTC อำเภอเมือง อต. 12/03/63 ดาวน์โหลด[ 30 ]
45 สรุปการประชุม PTC อำเภอเมือง อต. 07/05/63 ดาวน์โหลด[ 33 ]