1 มีเภสัชอยู่ในคณะกรรมการ พชอ.อย่างน้อย 1 คน ดาวน์โหลด[ 116 ]
2 คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัดระดับอำเภอ ดาวน์โหลด[ 72 ]
3 คู่มือยาช่วยชีวิตสำหรับ รพ.สต. ดาวน์โหลด[ 383 ]
4 สรุปประชุมสรุปงานเภสัชกรรมใน PCU ปี 60 (31/01/61) ดาวน์โหลด[ 70 ]
5 แนวทางการส่งผู้ปวยประเมินแพ้ยาที่ อต.1 ดาวน์โหลด[ 143 ]
6 Sticker warfarin (ใช้ sticker สีเขียวสะท้อนแสง) ดาวน์โหลด[ 109 ]
7 ใบบันทึกอุณหภูมิห้องคลัง ดาวน์โหลด[ 107 ]
8 แนวทางการใช้ยาในหญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตร ดาวน์โหลด[ 125 ]
9 แนวทางการใช้ยาสมเหตุผลในโรคNCD ดาวน์โหลด[ 139 ]
10 แนวทางการเฝ้าระวังการใช้ยา NSAIDs ดาวน์โหลด[ 141 ]
11 Stickerปิดหน้า Family Folder สำหรับคนที่ค่าไตไม่ดี ดาวน์โหลด[ 121 ]
12 วิชาการเรื่อง ฟ้าทะลายโจร ดาวน์โหลด[ 76 ]
13 วิชาการเรื่อง สรุปประชุมวิชการฉบับย่อ_รพสต_มค61 ดาวน์โหลด[ 71 ]
14 สื่อ 3 กลุ่มโรค (URI, AD, Wound) รพสต. ดาวน์โหลด[ 118 ]
15 สไลด์ RM เรื่อง med error (วิชาการ 31/01/61) ดาวน์โหลด[ 68 ]
16 รายงานประชุมชี้แจ้งเกณฑ์ติดดาว รพ.สต. 090561 ดาวน์โหลด[ 182 ]
17 สรุปการประชุม PTC อำเภอเมือง อต. 09/10/61 ดาวน์โหลด[ 27 ]
18 สำเนาคำสั่งคณะกรรมการประสานงานฯ ระดับอำเภอ ดาวน์โหลด[ 78 ]
19 ฉลากการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) ดาวน์โหลด[ 113 ]
20 รายการยานอกบัญชีของ รพ.สต.อนุมัติโดยผู้ตรวจราชการ ดาวน์โหลด[ 47 ]
21 คู่มือ รพ.สต.ติดดาว 2562_Final 24.11.18 ดาวน์โหลด[ 101 ]
22 การประชุมคณะทำงานพัฒนามาตรฐานงานเภสัชกรรม1/2562 ดาวน์โหลด[ 89 ]
23 นโยบายเรื่องยาปลอดภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ ดาวน์โหลด[ 48 ]
24 สไลด์วิชาการยาโรค NCD (HT,DM,HLD)/อ.นพ.อดิศร ดาวน์โหลด[ 58 ]
25 เสียงบรรยาย การใช้ยา NCD อ.นพ.อดิศร ดาวน์โหลด[ 18 ]
26 สรุปประชุมงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ (รพ.สต./ศสม.) ปี 61 ดาวน์โหลด[ 26 ]
27 (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คบส. ระดับอำเภอ ดาวน์โหลด[ 17 ]