1 มีเภสัชอยู่ในคณะกรรมการ พชอ.อย่างน้อย 1 คน ดาวน์โหลด[ 505 ]
2 คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัดระดับอำเภอ ดาวน์โหลด[ 430 ]
3 คู่มือยาช่วยชีวิตสำหรับ รพ.สต. ดาวน์โหลด[ 10434 ]
4 สรุปประชุมสรุปงานเภสัชกรรมใน PCU ปี 60 (31/01/61) ดาวน์โหลด[ 257 ]
5 แนวทางการส่งผู้ปวยประเมินแพ้ยาที่ อต.1 ดาวน์โหลด[ 398 ]
6 Sticker warfarin (ใช้ sticker สีเขียวสะท้อนแสง) ดาวน์โหลด[ 393 ]
7 ใบบันทึกอุณหภูมิห้องคลัง ดาวน์โหลด[ 428 ]
8 แนวทางการใช้ยาในหญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตร ดาวน์โหลด[ 490 ]
9 แนวทางการใช้ยาสมเหตุผลในโรคNCD ดาวน์โหลด[ 1267 ]
10 แนวทางการเฝ้าระวังการใช้ยา NSAIDs ดาวน์โหลด[ 574 ]
11 Stickerปิดหน้า Family Folder สำหรับคนที่ค่าไตไม่ดี ดาวน์โหลด[ 367 ]
12 วิชาการเรื่อง ฟ้าทะลายโจร ดาวน์โหลด[ 376 ]
13 วิชาการเรื่อง สรุปประชุมวิชการฉบับย่อ_รพสต_มค61 ดาวน์โหลด[ 227 ]
14 สื่อ 3 กลุ่มโรค (URI, AD, Wound) รพสต. ดาวน์โหลด[ 565 ]
15 สไลด์ RM เรื่อง med error (วิชาการ 31/01/61) ดาวน์โหลด[ 1562 ]
16 รายงานประชุมชี้แจ้งเกณฑ์ติดดาว รพ.สต. 090561 ดาวน์โหลด[ 812 ]
17 สรุปการประชุม PTC อำเภอเมือง อต. 09/10/61 ดาวน์โหลด[ 285 ]
18 สำเนาคำสั่งคณะกรรมการประสานงานฯ ระดับอำเภอ ดาวน์โหลด[ 917 ]
19 ฉลากการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) ดาวน์โหลด[ 516 ]
20 รายการยานอกบัญชีของ รพ.สต.อนุมัติโดยผู้ตรวจราชการ ดาวน์โหลด[ 254 ]
21 คู่มือ รพ.สต.ติดดาว 2562_Final 24.11.18 ดาวน์โหลด[ 421 ]
22 การประชุมคณะทำงานพัฒนามาตรฐานงานเภสัชกรรม1/2562 ดาวน์โหลด[ 488 ]
23 นโยบายเรื่องยาปลอดภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ ดาวน์โหลด[ 1621 ]
24 สไลด์วิชาการยาโรค NCD (HT,DM,HLD)/อ.นพ.อดิศร ดาวน์โหลด[ 1289 ]
25 เสียงบรรยาย การใช้ยา NCD อ.นพ.อดิศร ดาวน์โหลด[ 205 ]
26 สรุปประชุมงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ (รพ.สต./ศสม.) ปี 61 ดาวน์โหลด[ 203 ]
27 แบบฟอร์ม ASU checklist (ปรับปรุง 22/08/62) ดาวน์โหลด[ 268 ]
28 หนังสือทบทวนการสั่งจ่ายยาของแพทย์ ดาวน์โหลด[ 512 ]
29 แบบ Check list 3 โรค ปรับปรุง 010562 ดาวน์โหลด[ 184 ]
30 หนังสืออนุมัติใช้ยานอกบัญชีใน รพ.สต.(ฉบับ 2) ดาวน์โหลด[ 216 ]
31 โปสเตอร์การเก็บยา EPO ดาวน์โหลด[ 196 ]
32 แนวทางการฉีด EPO กรณีความดันโลหิตสูง ดาวน์โหลด[ 184 ]
33 แนวทางการส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยใช้ Warfarin ดาวน์โหลด[ 197 ]
34 ความคงตัวของ Lidocaine inj. หลังเปิดใช้ ดาวน์โหลด[ 174 ]
35 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คบส.ระดับอำเภอ ดาวน์โหลด[ 300 ]
36 แนวทางการดูแล URI / AD (ปรับปรุง 22/08/62) ดาวน์โหลด[ 274 ]
37 สรุปการประชุม PTC อำเภอเมือง อต. 11/10/62 ดาวน์โหลด[ 138 ]
38 คำสั่ง คปสอ.เมือง คณะฯประเมินติดดาว ปีงบ 63 ดาวน์โหลด[ 263 ]
39 เอกสารจาก สสจ.ที่เกี่ยวกับ รพ.สต. ปี 63 ดาวน์โหลด[ 168 ]
40 สไลด์ประกอบการประชุมสรุปงานเภสัชกรรมปี63 ดาวน์โหลด[ 121 ]
41 สไลด์วิชาการยาในโรค CKD ปี63 ดาวน์โหลด[ 149 ]
42 เอกสารติดดาว งาน คบส.63 ดาวน์โหลด[ 155 ]
43 เสียงบรรยาย ยาที่ใช้ใน CKD ภญ.อภิรดี ดาวน์โหลด[ 118 ]
44 สรุปการประชุม PTC อำเภอเมือง อต. 12/03/63 ดาวน์โหลด[ 85 ]
45 สรุปการประชุม PTC อำเภอเมือง อต. 07/05/63 ดาวน์โหลด[ 119 ]
46 สรุปประชุม PTC ระดับอำเภอ 8 ม.ค.64 ดาวน์โหลด[ 62 ]
47 แบบขออนุมัติใช้ Atorvastatin ดาวน์โหลด[ 91 ]
48 แบบขออนุมัติใช้ Manidipine ดาวน์โหลด[ 402 ]
49 สรุปประชุมสรุปงานเภสัชกรรมใน PCU ปี 60 (2/07/64) ดาวน์โหลด[ 60 ]
50 ตัวอย่างหนังสือขอทดแทนเครื่องพิมพ์ฉลากยา ดาวน์โหลด[ 82 ]
51 การประชุมระดับ รพ.+ จังหวัดที่เกี่ยวข้องกับ RDU ดาวน์โหลด[ 19 ]