หัวข้อเรื่อง

ใบเบิกเวชภัณฑ์ รพ.สต. 21 แห่ง

2

ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารทางวิชาการ

แบบฟอร์มต่างๆ+แนวทางพัฒนา+ตัวชี้วัด

เอกสารประกอบการประชุมปี 56

เอกสารประกอบการประชุมปี 57

เอกสารประกอบการประชุมปี 58

เอกสารประกอบการประชุมปี 59

เอกสารประกอบการประชุมปี 60

วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทประเภท 4 (วจ.4)

เอกสารส่งต่อโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดอุตรดิตถ์

เรื่องที่น่าสนใจ

     ปัญหาการใช้ยาไม่เหมาะสม การไม่ร่วมมือในการใช้ยา หรือการปฏิเสธการใช้ยาของผู้ป่วย นับเป็นปัญหาที่ทำให้การรักษาไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการได้รับข้อมูลการใช้ยาที่ไม่เพียงพอหรือไม่ถูกต้อง กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ จึงได้พัฒนาเว็บไซต์ให้ความรู้เรื่องยา เพื่อยกระดับมาตรฐานการใช้ยาของประชาชนและส่งเสริมให้เกิดคุณภาพในการรักษาโรคที่ดีขึ้น

แจ้งให้ทราบ

     กลุ่มงานเภสัชกรรมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโรงพยาบาล ออกนิเทศงาน รพ.สต.ในเขตรับผิดชอบทั้ง 21 แห่ง ผลการนิเทศศูนย์ประสานเครือข่ายคงจะแจ้งให้ทราบในเร็วๆนี้ พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนางานเภสัชกรรมใน รพ.สต.ปี 56 ซึ่งจะเป็นทิศทางการพัฒนาของปีหน้าผู้ใดสนใจสามารถเข้าไปดาวน์โหลดมาอ่านได้ ในส่วนของดาวน์โหลดเอกสารครับ

     เอกสาร แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัด แบบฟอร์มต่างๆได้อัพโหลดขึ้นไว้ให้ในส่วนของดาวน์โหลดเอกสารสามารถเข้าไปดูกันได้แล้วนะครับ

เว็บไซต์เกี่ยวกับเภสัชกรรมที่น่าสนใจ

ร้านยาเภสัชกร สมาคมเภสัชกรรมชุมชน: http://www.ranya.org/

เว็บไซต์ยากับคุณ : http://www.yaandyou.net/index.php