1 พรบ.วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2518 ดาวน์โหลด[ 98 ]
2 พรบ.ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 ดาวน์โหลด[ 76 ]
3 ระเบียบควบคุมผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ดาวน์โหลด[ 75 ]
4 รายการยา 19 ประเภทสำหรับพยาบาล ดาวน์โหลด[ 2946 ]
5 การจัดทำบัญชี วจ.4 ดาวน์โหลด[ 84 ]
6 สรุปประชุมแนวทางการจ่าย วจ.4 ใน รพ.สต. ดาวน์โหลด[ 73 ]
7 บันทึกข้อความขออนุมัติแนวทางปฏิบัติฯ ดาวน์โหลด[ 65 ]
8 เกณฑ์วินิจฉัย GID และ primary insomnia ดาวน์โหลด[ 148 ]