1 พรบ.วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2518 ดาวน์โหลด[ 148 ]
2 พรบ.ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 ดาวน์โหลด[ 123 ]
3 ระเบียบควบคุมผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ดาวน์โหลด[ 129 ]
4 รายการยา 19 ประเภทสำหรับพยาบาล ดาวน์โหลด[ 3058 ]
5 การจัดทำบัญชี วจ.4 ดาวน์โหลด[ 155 ]
6 สรุปประชุมแนวทางการจ่าย วจ.4 ใน รพ.สต. ดาวน์โหลด[ 134 ]
7 บันทึกข้อความขออนุมัติแนวทางปฏิบัติฯ ดาวน์โหลด[ 103 ]
8 เกณฑ์วินิจฉัย GID และ primary insomnia ดาวน์โหลด[ 366 ]
9 บันทึกข้อความการสำรอง Diazepam inj.สำรองใน รพ.สต. ดาวน์โหลด[ 5 ]
10 แบบรายงานผู้ป่วยใช้ วจ.4_แบบ บ.ว.จ.-คค๑ (บจ.9) ดาวน์โหลด[ 3 ]