1 แบบบันทึกอุณหภูมิห้อง ดาวน์โหลด[ 13018 ]
2 แบบสำรวจวันหมดอายุยาและเวชภัณฑ์ ดาวน์โหลด[ 5321 ]
3 แบบฟอร์มบันทึกความคลาดเคลื่อนทางยา ดาวน์โหลด[ 2551 ]
4 แบบรายงานการส่งทำลายยาหมดอายุ ดาวน์โหลด[ 1874 ]
5 แนวทางการบันทึกADRที่รพสต ดาวน์โหลด[ 1736 ]
6 แนวทางการพัฒนางานเภสัชกรรมปฐมภูมิ56 ดาวน์โหลด[ 2588 ]
7 แบบบันทึกอุณหภูมิตู้เย็น ดาวน์โหลด[ 11963 ]
8 แนวทางการนิเทศงานเภสัชกรรมใน รพ.สต. ดาวน์โหลด[ 1292 ]
9 แบบทดสอบยาสามัญประจำบ้าน(มาตรฐานข้อ 6) ดาวน์โหลด[ 743 ]
10 รายการยาที่จ่ายโดยแพทย์และพยาบาลเวชปฏิบัติ ดาวน์โหลด[ 1315 ]
11 แบบบันทึกการรับยาคืนยาบริจาคจากผู้ป่วย ดาวน์โหลด[ 1082 ]
12 ผลงานเด่นรพ.สต.56จากการนิเทศ(Best practice) ดาวน์โหลด[ 1213 ]
13 รหัสยาสมุนไพร 24 หลักของโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ดาวน์โหลด[ 1157 ]
14 แบบทดสอบสมุนไพร(มาตรฐานข้อ 6) ดาวน์โหลด[ 2629 ]
15 หนังสือราชการส่งคืนยาหรือเวชภัณฑ์ให้กับรพ.อต. ดาวน์โหลด[ 937 ]
16 ฉลากยา Prepack สำหรับเครื่องพิมพ์ฉลากยาTSC ดาวน์โหลด[ 2247 ]
17 ฉลากยาทั่วไป สำหรับเครื่องพิมพ์ฉลากยาTSC ดาวน์โหลด[ 2295 ]
18 แนวทางการฉีดวัคซีน PCEC__1 ดาวน์โหลด[ 1001 ]
19 แนวทางการฉีดวัคซีน PCEC__2 ดาวน์โหลด[ 513 ]
20 แบบรายงานปัญหาคุณภาพยา ดาวน์โหลด[ 969 ]
21 ขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์ ดาวน์โหลด[ 556 ]
22 ใบสั่งยาสำหรับแพทย์(กรณีสั่งยานอกบัญชี PCU) ดาวน์โหลด[ 890 ]
23 แบบรายงานปัญหาคุณภาพวัสดุการแพทย์ ดาวน์โหลด[ 397 ]
24 หนังสือราชการขอแลกเปลี่ยนยาฉุกเฉิน ดาวน์โหลด[ 602 ]
25 แนวทางการรายงานแพ้ยาจาก รพ.สต.ถึงเภสัชกร ดาวน์โหลด[ 1925 ]