Stock Ward
โปรแกรมบันทึกรายการเวชภัณฑ์สำรองบนตึกผู้ป่วย
หน้า Home | หน้าแรกโปรแกรม | ค้นหาตึกผู้ป่วย/ห้องตรวจ| Report Stock ward Comments | Log out

ชื่อหอผู้ป่วย/ห้องตรวจ
» รวมทั้งหมด
» ..................................
» ...........หอผู้ป่วย..........
» ..................................
» หอผู้ป่วย ศัลยกรรมชาย 1
» หอผู้ป่วย ศัลยกรรมชาย 2
» หอผู้ป่วย ศัลยกรรมหญิง 1
» หอผู้ป่วย ศัลยกรรมหญิง 2
» หอผู้ป่วยหนัก ศัลยกรรม ICU surg
» หอผู้ป่วยหนักอุบัติเหตุ ICU_trauma
» หอผู้ป่วยหนัก ศัลยกรรมประสาท ICU neuro
» หอผู้ป่วย ศัลยกรรมประสาท
» หอผู้ป่วย ศัลยกรรมอุบัติเหตุ
» หอผู้ป่วย ตา หู คอ จมูก EENT
» หอผู้ป่วย ศัลยกรรมกระดูกชาย
» หอผู้ป่วย ศัลยกรรมกระดูกหญิง
» หอผู้ป่วย ระบบทางเดินหายใจ (RCW)
» หอผู้ป่วย อายุรกรรมชาย 1
» หอผู้ป่วย อายุรกรรมชาย 2
» หอผู้ป่วย อายุรกรรมหญิง 1
» หอผู้ป่วย อายุรกรรมหญิง 2
» หอผู้ป่วยพิเศษ อายุรกรรมชั้น 4
» หอผู้ป่วย โรคหลอดเลือดสมอง Stroke Ward
» หน่วย โรคหลอดเลือดสมอง Stroke Unit
» หอผู้ป่วยหนัก อายุรกรรม ICU med
» หอผู้ป่วยหนัก โรคหัวใจ CCU
» หอผู้ป่วยตรวจก่อน-หลังตรวจสวนหัวใจ
» หอผู้ป่วยหนัก โรคทางเดินหายใจ RICU
» หอผู้ป่วย พิเศษ 2
» หอผู้ป่วย พิเศษ 1/2
» หอผู้ป่วย พิเศษ 1/3
» หอผู้ป่วย พิเศษ Premium 1/4
» หอผู้ป่วย พิเศษ Premium 1/5
» หอผู้ป่วย นรีเวช
» ห้องคลอด LR
» หลังคลอด PP
» หอผู้ป่วย กุมารเวชกรรม2
» หอผู้ป่วย กุมารเวชกรรม3
» หอผู้ป่วยหนัก กุมารเวชกรรม NICU
» หอผู้ป่วย จิตเวช
» ...................................
» ...........ห้องตรวจ..........
» ...................................
» ห้อง เอกซเรย์
» ห้อง CT-Scan
» ห้องผ่าตัดเล็ก
» ห้องผ่าตัดใหญ่
» ห้องวิสัญญี
» ห้องทันตกรรม
» ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (ER)
» ห้องกายภาพบำบัด
» ห้องฉีดยาทำแผล_ER
» ห้องตรวจ OPD อายุรกรรม
» ห้องฉีดยาทำแผล_OPD
» ห้องตรวจเฉพาะโรค (OPD)
» ห้องตรวจเด็ก
» ห้องตรวจตา หู คอ จมูก EENT
» ห้องตรวจจิตเวช
» ห้องตรวจ GI
» ห้องตรวจ ANC
» ห้องล้างไต
» ศูนย์เคมีบำบัด

สมาชิกเข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิกใหม่

รายการเวชภัณฑ์สำรองในหอผู้ป่วย/ห้องตรวจ : รวมทั้งหมด          | ยินดีต้อนรับ : คุณ
Notice: Undefined index: user_name in /home/ziceincl/domains/pharutth.net/public_html/stock_ward/stock_ward_p/index.php on line 70

กรุณาตรวจสอบอีเมล์ของผู้รับผิดชอบหรือหอผู้ป่วยหรือห้องตรวจที่ได้ลงทะเบียนไว้ อาจได้รับข้อมูลรายการสำรองเวชภัณฑ์ปรับปรุงใหม่
(อีเมล์เตือนอาจปรากฏอยู่ใน Junk mail หรือ เมล์ขยะ)

หอผู้ป่วย ศัลยกรรมหญิง 2 | วันที่เริ่มสต็อก :16/11/2563 | แสดงข้อมูล & การส่งกลับ | แก้ไข & ลบ | ส่งอีเมล์เตือน| สถานการณ์ตรวจสต็อก : ยังลงข้อมูลไม่สมบูรณ์
บันทึกโดย : stockward - จำนวนครั้งการส่งข้อมูลกลับ (2) ครั้ง - วันที่บันทึกข้อมูลผู้ป่วย [16-11-2020]

ห้องล้างไต | วันที่เริ่มสต็อก :12/02/2563 | แสดงข้อมูล & การส่งกลับ | แก้ไข & ลบ | ส่งอีเมล์เตือน| สถานการณ์ตรวจสต็อก : ยังลงข้อมูลไม่สมบูรณ์
บันทึกโดย : stockward - จำนวนครั้งการส่งข้อมูลกลับ (6) ครั้ง - วันที่บันทึกข้อมูลผู้ป่วย [05-03-2020]

หอผู้ป่วย พิเศษ 7 | วันที่เริ่มสต็อก :12/02/2563 | แสดงข้อมูล & การส่งกลับ | แก้ไข & ลบ | ส่งอีเมล์เตือน| สถานการณ์ตรวจสต็อก : เสร็จสมบูรณ์ ณ เวลาบันทึก
บันทึกโดย : stockward - จำนวนครั้งการส่งข้อมูลกลับ (0) ครั้ง - วันที่บันทึกข้อมูลผู้ป่วย [05-03-2020]

ห้องตรวจจิตเวช | วันที่เริ่มสต็อก :17/02/2563 | แสดงข้อมูล & การส่งกลับ | แก้ไข & ลบ | ส่งอีเมล์เตือน| สถานการณ์ตรวจสต็อก : เสร็จสมบูรณ์ ณ เวลาบันทึก
บันทึกโดย : stockward - จำนวนครั้งการส่งข้อมูลกลับ (0) ครั้ง - วันที่บันทึกข้อมูลผู้ป่วย [17-02-2020]

หอผู้ป่วย จิตเวช | วันที่เริ่มสต็อก :17/02/2563 | แสดงข้อมูล & การส่งกลับ | แก้ไข & ลบ | ส่งอีเมล์เตือน| สถานการณ์ตรวจสต็อก : เสร็จสมบูรณ์ ณ เวลาบันทึก
บันทึกโดย : stockward - จำนวนครั้งการส่งข้อมูลกลับ (0) ครั้ง - วันที่บันทึกข้อมูลผู้ป่วย [17-02-2020]

ห้องกายภาพบำบัด | วันที่เริ่มสต็อก :14/02/2563 | แสดงข้อมูล & การส่งกลับ | แก้ไข & ลบ | ส่งอีเมล์เตือน| สถานการณ์ตรวจสต็อก : เสร็จสมบูรณ์ ณ เวลาบันทึก
บันทึกโดย : stockward - จำนวนครั้งการส่งข้อมูลกลับ (0) ครั้ง - วันที่บันทึกข้อมูลผู้ป่วย [17-02-2020]

ห้องตรวจ GI | วันที่เริ่มสต็อก :14/02/2563 | แสดงข้อมูล & การส่งกลับ | แก้ไข & ลบ | ส่งอีเมล์เตือน| สถานการณ์ตรวจสต็อก : เสร็จสมบูรณ์ ณ เวลาบันทึก
บันทึกโดย : stockward - จำนวนครั้งการส่งข้อมูลกลับ (0) ครั้ง - วันที่บันทึกข้อมูลผู้ป่วย [14-02-2020]

หอผู้ป่วย อายุรกรรมชาย A | วันที่เริ่มสต็อก :14/02/2563 | แสดงข้อมูล & การส่งกลับ | แก้ไข & ลบ | ส่งอีเมล์เตือน| สถานการณ์ตรวจสต็อก : ยังลงข้อมูลไม่สมบูรณ์
บันทึกโดย : stockward - จำนวนครั้งการส่งข้อมูลกลับ (0) ครั้ง - วันที่บันทึกข้อมูลผู้ป่วย [14-02-2020]

ห้องผ่าตัดใหญ่ | วันที่เริ่มสต็อก :14/02/2563 | แสดงข้อมูล & การส่งกลับ | แก้ไข & ลบ | ส่งอีเมล์เตือน| สถานการณ์ตรวจสต็อก : ยังลงข้อมูลไม่สมบูรณ์
บันทึกโดย : stockward - จำนวนครั้งการส่งข้อมูลกลับ (0) ครั้ง - วันที่บันทึกข้อมูลผู้ป่วย [14-02-2020]

หอผู้ป่วย พิเศษ 1/3 | วันที่เริ่มสต็อก :13/12/2562 | แสดงข้อมูล & การส่งกลับ | แก้ไข & ลบ | ส่งอีเมล์เตือน| สถานการณ์ตรวจสต็อก : เสร็จสมบูรณ์ ณ เวลาบันทึก
บันทึกโดย : stockward - จำนวนครั้งการส่งข้อมูลกลับ (0) ครั้ง - วันที่บันทึกข้อมูลผู้ป่วย [13-12-2019]

หอผู้ป่วย ศัลยกรรมหญิง | วันที่เริ่มสต็อก :20/11/2562 | แสดงข้อมูล & การส่งกลับ | แก้ไข & ลบ | ส่งอีเมล์เตือน| สถานการณ์ตรวจสต็อก : เสร็จสมบูรณ์ ณ เวลาบันทึก
บันทึกโดย : stockward - จำนวนครั้งการส่งข้อมูลกลับ (1) ครั้ง - วันที่บันทึกข้อมูลผู้ป่วย [20-11-2019]

หอผู้ป่วยหนัก กุมารเวชกรรม | วันที่เริ่มสต็อก :18/11/2562 | แสดงข้อมูล & การส่งกลับ | แก้ไข & ลบ | ส่งอีเมล์เตือน| สถานการณ์ตรวจสต็อก : อยู่ในช่วงปรับปรุงรายการสต็อก
บันทึกโดย : stockward - จำนวนครั้งการส่งข้อมูลกลับ (0) ครั้ง - วันที่บันทึกข้อมูลผู้ป่วย [18-11-2019]

หอผู้ป่วย ตา หู คอ จมูก EENT | วันที่เริ่มสต็อก :11/11/2562 | แสดงข้อมูล & การส่งกลับ | แก้ไข & ลบ | ส่งอีเมล์เตือน| สถานการณ์ตรวจสต็อก : ยังลงข้อมูลไม่สมบูรณ์
บันทึกโดย : stockward - จำนวนครั้งการส่งข้อมูลกลับ (0) ครั้ง - วันที่บันทึกข้อมูลผู้ป่วย [11-11-2019]

หอผู้ป่วย กุมารเวชกรรม 2 | วันที่เริ่มสต็อก :11/11/2562 | แสดงข้อมูล & การส่งกลับ | แก้ไข & ลบ | ส่งอีเมล์เตือน| สถานการณ์ตรวจสต็อก : เสร็จสมบูรณ์ ณ เวลาบันทึก
บันทึกโดย : stockward - จำนวนครั้งการส่งข้อมูลกลับ (0) ครั้ง - วันที่บันทึกข้อมูลผู้ป่วย [11-11-2019]

ห้องเอกซเรย์ | วันที่เริ่มสต็อก :08/11/2562 | แสดงข้อมูล & การส่งกลับ | แก้ไข & ลบ | ส่งอีเมล์เตือน| สถานการณ์ตรวจสต็อก : ยังลงข้อมูลไม่สมบูรณ์
บันทึกโดย : stockward - จำนวนครั้งการส่งข้อมูลกลับ (1) ครั้ง - วันที่บันทึกข้อมูลผู้ป่วย [08-11-2019]

หอผู้ป่วย ศัลยกรรมกระดูกหญิง | วันที่เริ่มสต็อก :08/11/2562 | แสดงข้อมูล & การส่งกลับ | แก้ไข & ลบ | ส่งอีเมล์เตือน| สถานการณ์ตรวจสต็อก : ยังลงข้อมูลไม่สมบูรณ์
บันทึกโดย : fon2takuya - จำนวนครั้งการส่งข้อมูลกลับ (1) ครั้ง - วันที่บันทึกข้อมูลผู้ป่วย [08-11-2019]

หอผู้ป่วยหนัก โรคทางเดินหายใจ RICU | วันที่เริ่มสต็อก :08/11/2562 | แสดงข้อมูล & การส่งกลับ | แก้ไข & ลบ | ส่งอีเมล์เตือน| สถานการณ์ตรวจสต็อก : เสร็จสมบูรณ์ ณ เวลาบันทึก
บันทึกโดย : fon2takuya - จำนวนครั้งการส่งข้อมูลกลับ (1) ครั้ง - วันที่บันทึกข้อมูลผู้ป่วย [08-11-2019]

ห้องตรวจ ANC | วันที่เริ่มสต็อก :05/11/2562 | แสดงข้อมูล & การส่งกลับ | แก้ไข & ลบ | ส่งอีเมล์เตือน| สถานการณ์ตรวจสต็อก : เสร็จสมบูรณ์ ณ เวลาบันทึก
บันทึกโดย : stockward - จำนวนครั้งการส่งข้อมูลกลับ (0) ครั้ง - วันที่บันทึกข้อมูลผู้ป่วย [05-11-2019]

หอผู้ป่วย นรีเวช | วันที่เริ่มสต็อก :05/11/2562 | แสดงข้อมูล & การส่งกลับ | แก้ไข & ลบ | ส่งอีเมล์เตือน| สถานการณ์ตรวจสต็อก : ยังลงข้อมูลไม่สมบูรณ์
บันทึกโดย : stockward - จำนวนครั้งการส่งข้อมูลกลับ (0) ครั้ง - วันที่บันทึกข้อมูลผู้ป่วย [05-11-2019]

หลังคลอด PP | วันที่เริ่มสต็อก :05/11/2562 | แสดงข้อมูล & การส่งกลับ | แก้ไข & ลบ | ส่งอีเมล์เตือน| สถานการณ์ตรวจสต็อก : เสร็จสมบูรณ์ ณ เวลาบันทึก
บันทึกโดย : stockward - จำนวนครั้งการส่งข้อมูลกลับ (0) ครั้ง - วันที่บันทึกข้อมูลผู้ป่วย [05-11-2019]

ห้องกายภาพบำบัด | วันที่เริ่มสต็อก :13/11/2562 | แสดงข้อมูล & การส่งกลับ | แก้ไข & ลบ | ส่งอีเมล์เตือน| สถานการณ์ตรวจสต็อก : เสร็จสมบูรณ์ ณ เวลาบันทึก
บันทึกโดย : stockward - จำนวนครั้งการส่งข้อมูลกลับ (0) ครั้ง - วันที่บันทึกข้อมูลผู้ป่วย [04-11-2019]

หน่วย โรคหลอดเลือดสมอง Stroke Unit | วันที่เริ่มสต็อก :13/11/2562 | แสดงข้อมูล & การส่งกลับ | แก้ไข & ลบ | ส่งอีเมล์เตือน| สถานการณ์ตรวจสต็อก : เสร็จสมบูรณ์ ณ เวลาบันทึก
บันทึกโดย : stockward - จำนวนครั้งการส่งข้อมูลกลับ (0) ครั้ง - วันที่บันทึกข้อมูลผู้ป่วย [04-11-2019]

ห้องคลอด LR | วันที่เริ่มสต็อก :04/11/2562 | แสดงข้อมูล & การส่งกลับ | แก้ไข & ลบ | ส่งอีเมล์เตือน| สถานการณ์ตรวจสต็อก : เสร็จสมบูรณ์ ณ เวลาบันทึก
บันทึกโดย : stockward - จำนวนครั้งการส่งข้อมูลกลับ (0) ครั้ง - วันที่บันทึกข้อมูลผู้ป่วย [04-11-2019]

หอผู้ป่วย ศัลยกรรมประสาท | วันที่เริ่มสต็อก :01/11/2562 | แสดงข้อมูล & การส่งกลับ | แก้ไข & ลบ | ส่งอีเมล์เตือน| สถานการณ์ตรวจสต็อก : เสร็จสมบูรณ์ ณ เวลาบันทึก
บันทึกโดย : stockward - จำนวนครั้งการส่งข้อมูลกลับ (1) ครั้ง - วันที่บันทึกข้อมูลผู้ป่วย [01-11-2019]

หอผู้ป่วยหนัก ศัลยกรรม ICU surg | วันที่เริ่มสต็อก :28/10/2562 | แสดงข้อมูล & การส่งกลับ | แก้ไข & ลบ | ส่งอีเมล์เตือน| สถานการณ์ตรวจสต็อก : ยังลงข้อมูลไม่สมบูรณ์
บันทึกโดย : stockward - จำนวนครั้งการส่งข้อมูลกลับ (10) ครั้ง - วันที่บันทึกข้อมูลผู้ป่วย [28-10-2019]

หอผู้ป่วย พิเศษ 4 | วันที่เริ่มสต็อก :28/10/2562 | แสดงข้อมูล & การส่งกลับ | แก้ไข & ลบ | ส่งอีเมล์เตือน| สถานการณ์ตรวจสต็อก : ยังลงข้อมูลไม่สมบูรณ์
บันทึกโดย : stockward - จำนวนครั้งการส่งข้อมูลกลับ (1) ครั้ง - วันที่บันทึกข้อมูลผู้ป่วย [28-10-2019]

หน้า:  1