หน้าสำหรับดาวน์โหลดเอกสารและชมวิดีโอ การประชุมวิชาการ RDU ปี 2560

ประชุมเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

ดาวน์โหลดเอกสาร

1 Rational Drug Use_พญ.ประภัสสรและคณะ ดาวน์โหลด[ 365 ]
2 Infection control_ผศ.นพ.กำธร มาลาธรรม ดาวน์โหลด[ 520 ]
3 MDRO prevention_ศ.ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ ดาวน์โหลด[ 345 ]
4 ASU_ผศ.พญ.อภิญญา ฟักทองอยู่ ดาวน์โหลด[ 682 ]
5 RDU พญ.อนงค์ เบญจฆรณี ดาวน์โหลด[ 249 ]

ชมวิดีโอ

ที่

ชื่อไฟล์วิดีโอ/วิทยากร

ดูไฟล์วิดีโอ

1.

สถานการณ์และการดำเนินการ RDU เขต 2/นพ.อายุต ภมะราภา

ดูวิดีโอ

2.

Rational Drug Use_พญ.ประภัสสรและคณะ

ดูวิดีโอ

3.

Infection control_ผศ.นพ.กำธร มาลาธรรม

ดูวิดีโอ

4.

MDRO prevention_ศ.ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ

ดูวิดีโอ

5.

ASU_ผศ.พญ.อภิญญา ฟักทองอยู่

ดูวิดีโอ

6.

RDU พญ.อนงค์ เบญจฆรณี

ดูวิดีโอ