นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

Privacy Policy of Pharmacy Department Uttaradit Hospital/ www.pharutth.net

จัดทำเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2554

          กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน (Personal Information) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ของ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ดังนี้

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

•  เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกท่านที่แวะมายังเว็บไซต์ ของกลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ทางเว็บไซต์จึงได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เช่น อีเมล์แอดเดรส (Email Address) ชื่อ (Name) ที่อยู่หรือที่ทำงาน (Home or Work Address) รหัสไปรษณีย์ (ZIP Code) หรือหมายเลขโทรศัพท์ (Telephone Number) เป็นต้น

•  ในกรณีที่ท่านสมัคร (Sign up) เพื่อสมัครสมาชิกหรือเพื่อใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติม ได้แก่ เพศ (Sex) อายุ (Gender) สิ่งที่โปรดปราน/ความชอบ (Preferences/Favorites) ความสนใจ (Interests) หรือหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน (Citizen ID) และเลขใบประกอบโรคศิลปะ

•  นอกจากนั้น เพื่อสำรวจความนิยมในการใช้บริการ อันจะเป็นประโยชน์ในการนำสถิติไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ จึงจำเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านบางอย่างเพิ่มเติมด้วย ได้แก่ หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรมค้นผ่าน (Browser Type) ชื่อโดเมน (Domain Name) บันทึกหน้าเว็บ (web page) ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Times) และเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้านั้น (Referring Website Addresses)

•  กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นที่ เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้ หรือดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร ทั้งนี้ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ไม่สามารถรองรับข้อความ หรือรับรองการดำเนินการตามที่ได้มีการประกาศไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวได้ และไม่ขอรับผิดชอบใดๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติการหรือดำเนินการใดๆ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้

การใช้ข้อมูลส่วนตัว

•  กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ และที่อยู่ เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของท่านในกิจการหรือกิจกรรมของ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ เท่านั้น

•  กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น

•  ในกรณีที่ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ เป็นต้น กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ จะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการของ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

          เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของท่านๆ มีสิทธิที่จะให้มีการใช้หรือแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรืออาจเลือกที่จะไม่รับข้อมูลหรือสื่อทางวิชาการใดๆจาก กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ก็ได้ โดยเพียงแต่ท่านกรอกความจำนงดังกล่าวเพื่อแจ้งให้ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ทราบในหน้าเว็บ http://www.pharutth.net หัวข้อ "ติดต่อเรา"

การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

          เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ จึงได้กำหนดระเบียบภายในหน่วยงานเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลบางอย่างที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เช่น หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน เป็นต้น กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ จึงได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารแบบปลอดภัยสำหรับข้อมูลดังกล่าวด้วยการเข้ารหัสลับข้อมูลดังกล่าว เช่น จัดให้มีการใช้ Secure Socket Layer (SSL) protocol เป็นต้น

การใช้คุกกี้ (Cookies)

          “ คุกกี้ ” คือ ข้อมูลที่ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ส่งไปยังโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ (Web browser) ของผู้ใช้บริการ และเมื่อมีการติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของท่านแล้ว หากมีการใช้ “ คุก กี้ ” ก็จะทำให้เว็บไซต์ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ สามารถบันทึกหรือจดจำข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้ จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะทำการลบ “ คุกกี้ ” นั้นเสีย หรือไม่อนุญาตให้ “ คุกกี้ ” นั้นทำงานต่อไป

          หากท่านเลือกใช้ “ คุกกี้ ” แล้ว ท่านจะได้รับความสะดวกสบายในการท่องเว็บไซต์มากขึ้น เพราะ “ คุกกี้ ” จะช่วยจดจำเว็บไซต์ที่ท่านแวะ, เยี่ยมชม หรือท่อง

          ทั้งนี้ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ จะนำข้อมูลที่ “ คุกกี้ ” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ต่อไป

การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว

          กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนี้ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่แวะชม หรือเยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ ของกลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

การปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวและการติดต่อกับกลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

          ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ยินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อกับ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ตามที่ปรากฏข้างล่างนี้

กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ / http://www.pharutth.net

ที่อยู่ : โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ 38 ถ.เจษฎาบดินทร์ ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000

โทรศัพท์ : 055-411064 ต่อ 1124, 1128, 3109

โทรสาร : 055-411064

Email : webmaster@pharutth.net, support@pharutth.net

******************************************