ผลการนิเทศงาน รพ.สต. 21 แห่ง คปสอ.เมือง จ.อุตรดิตถ์

(เริ่มใช้สิงหาคม 2557)

แจ้ง รพ.สต. ทุกแห่งทราบ

1. ผลคะแนนการนิเทศแต่ละข้อ หาก รพ.สต.ใด สงสัย หรือต้องการแก้ไขคะแนน สามารถทักท้วงเภสัชกรประจำ รพ.สต. ได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 กันยายน 2557 พร้อมหลักฐานการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อยืนยันการแก้ไข เช่น แบบบันทึกความคลาดเคลื่อนทางยา, แบบบันทึกการให้สุขศึกษาเรื่องยาสมุนไพร เป็นต้น

2. ผลคะแนนการนิเทศข้อที่ไฮไลต์ สีชมพู ขอให้ รพ.สต. เตรียมหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อยืนยัน ได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 กันยายน 2557

3. จากข้อที่ 2 หาก รพ.สต.ใด ไม่มีหลักฐานการปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร เภสัชกรประจำ รพ.สต. ขออนุญาตให้คะแนนตามความเป็นจริงที่เห็นในปัจจุบัน

เภสัชกรประจำ รพ.สต. จะประสานกับศูนย์ประสานงานฯ เพื่อแจ้งผลคะแนนให้ท่านทราบ ทางเว็บไซต์ หาก รพ.สต.ใด ไม่ได้ตรวจสอบในระยะเวลาดังกล่าว ขอสงวนสิทธิ์การแก้ไขคะแนนตามความเป็นจริงที่เห็นในปัจจุบัน

 

1 ผลการนิเทศ รพ.สต.ทั้ง 21 แห่ง ครั้งที่ 2 / 2557 ดาวน์โหลด[ 313 ] Update : 27/08/2557
2 ผลการนิเทศง ศสม. 2 แห่ง ครั้งที่ 2 / 2557 ดาวน์โหลด[ 308 ] Update : 22/08/57
3 ผลการนิเทศ รพ.สต.+ศสม. 24 แห่ง รอบที่ 1/2558 ดาวน์โหลด[ 217 ] Update : 04/06/58
4 ข้อเสนอแนะผลการนิเทศ รอบที่ 1/2558 ดาวน์โหลด[ 221 ] Update : 04/06/58
5 ผลการนิเทศงาน รพ.สต.+ศสม.24 แห่ง ปีงบ59 ดาวน์โหลด[ 255 ] Update : Update 17/02/2560
6 ข้อเสนอแนะนิเทศงาน รพ.สต.+ศสม.24 แห่ง ปีงบ59 ดาวน์โหลด[ 188 ] Update : Update 17/02/2560