1 การระบุเหตุผลการใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติเืพื่อใช้ประกอบการเบิกจ่าย ตอนที่1 ดาวน์โหลด[145]
2 การระบุเหตุผลการใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติเพื่อใช้ประกอบการเบิกจ่าย ตอนที่2 ดาวน์โหลด[137]
3 การลงทะเบียนในระบบเบิกจ่ายตรงผู้ป่วยนอกกับสถานพยาบาลของทางราชการกรณีผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ดาวน์โหลด[141]
4 การส่งเสริมบัญชียาหลักแห่งชาติและการประกันคุณภาพยา ดาวน์โหลด[413]
5 การห้ามเบิกค่ายากลูโคซามีนซัลเฟต ดาวน์โหลด[103]
6 บัญชียาหลักแห่งชาติปรับปรุงเมื่อ สิงหาคม 2555 ดาวน์โหลด[408]