ค้นหารหัส ICD-10 ที่เกี่ยวข้องกับ ADR
ค้นหารหัส ICD-10 :

***หมายเหตุ : พิมพ์บางส่วนของสิ่งที่จะค้นหา***
คลิกบันทึก ICD-10 เพิ่มเติม
Search ICD-10 for ADR