ข้อมูลเกี่ยวกับเรา

1.  กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ 38 ถ.เจษฎาบดินทร์ ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ : 055-411064 ต่อ 1124, 1128, 3109 อีเมล์ : webmaster@pharutth.net

2.  วัตถุประสงค์ของเว็บไซต์ : เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านเภสัชกรรม ระหว่างเภสัชกร เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และประชาชนทั่วไป

3.  ทีมงานประกอบด้วย เภสัชกรผู้รับผิดชอบงานศูนย์ข้อมูลยา งานยาเคมีบำบัด และคลังเวชภัณฑ์

4.  ขอบเขตของเนื้อหาภายในเว็บไซต์ ครอบคลุมความรู้ข่าวสารทางวิชาการด้านเภสัชกรรม ได้แก่ การเตรียมยาและเวชภัณฑ์, การกระจายยาและเวชภัณฑ์, การบริการจ่ายยาและเวชภัณฑ์, การติดตามการใช้ยา และการบริการวิชาการและเภสัชสนเทศ รวมถึงข่าวสารด้านเภสัชกรรม

5.  เหตุจูงใจในการพัฒนาเว็บไซต์ เริ่มต้นมาจาก สปสช.สนับสนุนงบประมาณ สำหรับพัฒนาเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยมะเร็งภายในจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้รับผิดชอบจึงมีความคิดจัดทำระบบส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยบาลชุมชนมารักษาต่อ ณ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ในการส่งต่อสิ่งที่สำคัญคือ ข้อมูลผู้ป่วย ที่สามารถเข้าถึงได้สะดวกโดยทีมรักษา ดังนั้นการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อส่งต่อข้อมูลจึงเป็นสิ่งจำเป็น นั้นเป็นจุดเริ่มต้นของเว็บไซต์กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

6.  แหล่งที่มาของข้อมูล มีด้วยกัน 5 แหล่ง คือ   ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน   ตำราทั้งภาษาไทยและต่างประเทศ   วารสารทั้งภาษาไทยและต่างประเทศ   ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์(อินเทอร์เน็ต, ซีดี-รอม)   เอกสารอื่นๆ (จากบริษัทยา, เอกสารของหน่วยงานต่างๆ) ***หมายเหตุ : ก่อนนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ทางเว็บไซต์ต้องผ่านการตรวจสอบจาก ศูนย์ข้อมูลยา ทุกครั้ง***

7.  ประวัติการปรับปรุงเว็บไซต์

     เมษายน 2554 เริ่มวางแผนการจัดทำ

     พฤษภาคม 2554 เริ่มดำเนินการจัดทำ

8. โครงการในอนาคต...