1 การระบุเหตุผลการใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติเืพื่อใช้ประกอบการเบิกจ่าย ตอนที่1 ดาวน์โหลด[48]
2 การระบุเหตุผลการใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติเพื่อใช้ประกอบการเบิกจ่าย ตอนที่2 ดาวน์โหลด[39]
3 การลงทะเบียนในระบบเบิกจ่ายตรงผู้ป่วยนอกกับสถานพยาบาลของทางราชการกรณีผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ดาวน์โหลด[38]
4 การส่งเสริมบัญชียาหลักแห่งชาติและการประกันคุณภาพยา ดาวน์โหลด[63]
5 การห้ามเบิกค่ายากลูโคซามีนซัลเฟต ดาวน์โหลด[26]
6 บัญชียาหลักแห่งชาติปรับปรุงเมื่อ สิงหาคม 2555 ดาวน์โหลด[221]